Phuket Villa land บทความทั่วไป เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564

เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564

เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564 post thumbnail image

โครงการบ้าน ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2564

เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564
เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564

ธอส.เพื่อสานรัก ปี 2564

ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ดังนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระบุระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด แม้ธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมปลูกสร้างอาคาร วิลล่าภูเก็ต
 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 4. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการพักอาศัย พร้อมด้วยการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลัก

หมายเหตุ นิยามคำว่า “อาคาร” คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ และก็อาคารพาณิชย์เพื่อที่พักที่อาศัย ยกเว้น บ้านเช่าและก็แฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาการกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี Phuket Villa

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.50% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.50% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.65% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
– กรณีลูกค้าสวัสดิการ= MRR-1.00% ต่อปี
– กรณีลูกค้ารายย่อย= MRR-0.75% ต่อปี

วัตถุประสงค์เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร เสนอโครงการบ้าน ธอส 2564

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้และทุกบัญชีเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน บ้านสไตล์มินิมอล

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน
 • เป็นลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต
 • หลักฐานการเสียภาษีรายได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็หนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้ามี)

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 6. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัย
 8. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สำหรับในการอยู่อาศัย

หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร”คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นแฟลตแล้วก็บ้านเช่า

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย

ระยะเวลาผ่อน

 • ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี บ้านวิลล่าภูเก็ต

อัตราค่าดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราค่าดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.25% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.00% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR-2.65% ต่อปี
ปีที่ 4-ปีที่ 5= MRR-2.00% ต่อปี
ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR-1.00% ต่อปี
ยกเว้นกู้ชำระหนี้/ซื้ออุปกรณ์ฯ= MRR

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ

ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในกติกาโครงงานสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจำพวกไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานมหาชน หรือหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในควบคุมของเมืองหรือตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน ภูเก็ตวิลล่า

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะแล้วก็หนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ(ถ้ามี)

หมายเหตุ ** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

Related Post